OM FREDERICIA POKER KLUB

Velkommen til vores hjemmeside

Fredericia Poker Klub blev stiftet 1. januar 2006, og i starten spillede vi poker i Fredericia Billiard klub´s lokaler på Nørrebrogade 131 i Fredericia. Da Billiard klubben valgt at opsige nogle af lokalerne, blev man i Poker klubben enige om at søge efter nye lokaler, efter lidt søgen fandt man frem til de lokaler hvor vi i dag holder til.

Vi var en af de klubber der med lovgivningen tilbage i 2009, blev optaget som lovlig klub til afholdelse af offentligt hasardspil i turneringsform (Pokerloven). Vi blev godkendt den 14-05-2014 som udbyder af vores betalingssystem, den har vi siden rykket over på www.klubpoker.dk så vi har mulighed for at andre klubber også kan benytte vores system.

Generelle oplysninger

Nærværende handelsbetingelser er de til enhver tid gældende betingelser for indgåelse af aftaler med Fredericia Poker Klub.

Sikkerhed

Når du har indtastet dine personlige oplysninger, bliver du automatisk omdirigeret til en Secure Server. Her indtaster du dit kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Al kommunikation mellem dig og serveren er krypteret med SSL-kryptering. SSL-krypteringen sikrer, at fortrolige oplysninger ikke er tilgængelige for Fredericia Poker Klub eller en tredje part.  
Selve transmissionen mellem vores server og PBS forgår via en, af PBS, godkendt SSL- læsning, der sikrer dig den størst mulige sikkerhed omkring transaktionen. Når du befinder dig i en sikker zone, vises det i bunden af dit browservindue i form af et lille Secure Server-ikon. I de mest brugte browsere er dette lille ikon en lukket hængelås.

 
SSL står for Secure Socket Layer og er en sikkerhedsprotokol. SSL sikrer, at data krypteres i kommunikationen mellem parterne i en Internethandel. Det betyder, at uvedkommende ikke kan opsnappe f.eks. dit kortnummer under transaktionen.  

SSL funktionen ligger i din browser, og den aktiveres, når du bruger dit kort hos os. Du skal derfor ikke installere ekstra software for at kunne benytte SSL alting sker helt sikkert og helt automatisk.  
Uanset antallet af cifre bag på dit betalingskort bruges udelukkende de sidste tre cifre som kontrolcifre. Når du som kortindehaver oplyser kontrolcifrene i forbindelse med betaling på Internettet, tjekker PBS, at oplysningerne om kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre er fra samme betalingskort. Passer oplysningerne ikke sammen, bliver kortet afvist.  
Herved opnås en begrænsning af risikoen for misbrug af betalingskort i forbindelse med Internethandel. Blandt andet vil risikoen for trediemandsmisbrug ved hjælp af oplysninger fra terminalkvitteringer reduceres, idet kontrolcifrene ikke findes på disse kvitteringer.  

Udenlandske kort bliver tjekket i den udstrækning, at kortudsteder understøtter brugen af kontrolcifre.  

Det er forbudt at gemme/lagre dine kontrolcifre, og hos Fredericia Poker Klub gemmer vi slet ingen af dine kortoplysninger. Med andre ord er det kun PBS, der har adgang til de kortoplysninger, du taster ind i forbindelse med din betaling.  

Dankort/Kreditkort

Hos Fredericia Poker Klub kan du betale online med Dankort og gængse kreditkort. Når du kommer til betalingssiden, får du opgivet, hvilken ydelse du har bestilt samt den samlede pris. Du skal nu indtaste kortnummer, kortets udløbsdato og kortets kontrolcifre. Udfyldes disse felter ikke korrekt, kan PBS ikke verificere kortets gyldighed, og du vil ikke kunne foretage din betaling. Beløbet trækkes på dit kort ved bestilling. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved betalingen. Du vil efter betalingen modtage en e- mail med en bekræftelse af købet. 
                                               
Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nemlig mulighed for at afvise en betaling, der ikke er godkendt af dig, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. når dit dankort misbruges ved brug af pinkoden.  

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Fredericia Poker Klub eller andre har mulighed for at læse dataene.  

Levering og fortrydelsesret

Der gøres opmærksom på at buyin samt gebyr vil blive hævet på kortet ved tilmelding.  
Den normale fortrydelsesret ved køb af fysiske varer er 14 dage. Men da der her er tale om en ydelse, som anses for værende leveret på turneringsdagen, sættes den normale fortrydelsesret ud af kraft. Som spiller har du mulighed for at fortryde din tilmelding indtil 1 timer før turneringsstart, og du bedes sende en skriftlig bekræftelse på din fortrydelse til mail@fa-pokerklub.dk og afmelde dig på hjemmesiden der hvor du lilmeldte dig. Efter denne frist kan du ikke længere fortryde din betaling.  

Skulle en turnering mod forventning blive udskudt, forskydes fortrydelses retten tilsvarende.  
Skulle en turnering mod forventning blive aflyst, tilbagebetales det fulde beløb så hurtigt som muligt.

Alle billetter tillægges et administrationsgebyr på 6 DKK pr. billet + kortgebyr (Beløbet kan ses når du gennemføre betalingen.)

Udeblivelse

Såfremt du bliver forhindret i at møde op på turneringsdagen og ikke kan nå at gøre anvendelse af din almindelige fortrydelsesret, bedes du rette henvendelse til Fredericia Poker Klub. Vi vil så flytte din billet eller refundere den (minus gebyr), såfremt det allerede er blevet trukket fra din konto.  
Hvis du undlader at møde op senest efter første pause uden aftale med klubben vil dine chips blive fjernet fra turneringen og du er dermed ude af turneringen, din billet refunderes ikke i dette tilfælde. 

Reklamation

Såfremt du ønsker at reklamere over en turnering, skal reklamationen sendes til vores adresse:  
Fredericia Poker Klub
Nørrebrogade 16,1
7000 Fredericia
kontakt@fpk.klubpoker.dk

Ved en evt. reklamation bedes du oplyse turneringsnavn, dato og beløb. 

Persondatapolitik 

For at du kan indgå en aftale med Fredericia Poker Klub via hjemmesiden, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fødselsdato

Personoplysningerne registreres hos Fredericia Poker Klub.  

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig, behandle evt. reklamationer, forbedre vores tilbud og anbefalinger samt af hensyn til vores regnskab og gældende poker lovgivning.  

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.  


Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.  

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.  

Udover betalingsoplysningerne hverken opbevares eller transmitteres oplysningerne krypteret.  

Som registreret hos Fredericia Poker Klub har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Fredericia Poker Klub via e-mail:mail@fa-pokerklub.dk  

Det er muligt at se alle dine turnerings billetter på vores hjemmeside.

Fredericia Poker Klub

Stiftet 1. januar 2006

 

 • 1 Foreningens navn
  Foreningens navn er Pokerbordet, Fredericia Poker Klub.

  § 2 Formål
  Stk. 1 Foreningens formål er at fremme interessen for og viden om poker, herunder organisere og udbrede viden om poker turneringer, arrangere foredrag, samt aktivt medvirke til at danske pokerspillere opnår viden og indsigt i den mange facetter pokerspillet indeholder.
  Stk. 2. At arbejde for at pokerspillets regler og etik overholdes.
  Stk. 3 Foreningen er ikke-kommerciel og foreningen udøver sit formål uden profit for øje.
  Stk. 4 Foreningen er uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser.
  Stk. 5. At sikre at poker spilles under den til enhver glædende lovgivning.

  § 3 Medlem af organisationer
  Fredericia Poker Klub er p.t. ikke medlem af nogen organisationer.

  § 4 Medlemskab
  Stk. 1 Som medlem kan optages alle personer over 18 år.
  Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler og procedurer for indmeldelse og udmeldelse af foreningen.
  Stk. 3 Ansøgere hvis formål og/eller aktiviteter strider mod foreningens formålsparagraf eller på anden måde er af en sådan karakter, at foreningens omdømme eller arbejdsmuligheder af bestyrelsen skønnes forringet ved den pågældende ansøgers deltagelse, kan ikke optages i foreningen.
  Stk. 4 En ansøger, som har modtaget afslag i henhold til Stk. 3 om optagelse som medlem i foreningen, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ansøgende har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens afslag forudsætter, at mere end halvdelen af alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.

  § 5 Kontingent
  Generalforsamlingen fastsætter de årlige kontingenter.
  Kontingent betales forud.
  Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem før gælden er betalt.
  Personer der er i kontingent restance i en anden klub kan ikke optages som medlemmer.
  Personer i kontingent restance har ingen tale/stemmeret på generalforsamlingen.

  Udmeldelse skal foretages skriftligt og betragtes kun som gyldig, når klubbens vedtægter er overholdt.

  § 6 Eksklusion /karantæne
  Stk. 1 Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.
  Stk. 2 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt vedkommende har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller ordensregler, eller på anden måde har arbejdet imod foreningen som sådan eller dennes formål.
  Stk. 3 Et medlem kan ligeledes ekskluderes, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn skader eller modarbejder foreningens interesser, og når denne adfærd fortsættes af medlemmet på trods af bestyrelsens skriftlige påkrav med 8 dages frist til at ophøre med adfærden.
  Stk. 4 Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen optaget på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har taleret under sagens behandling. Omgørelse af bestyrelsens beslutning om eksklusion forudsætter, at mere end halvdelen at alle foreningens medlemmer og mindst to-tredjedele af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for at omgøre bestyrelsens beslutning.
  Stk. 5 Et ekskluderet medlems krav om eksklusionens optagelse på dagsordenen på den førstkommende ordinære generalforsamling har ikke opsættende virkning.

  § 7 Medlemmers rettigheder og pligter
  Stk. 1 Foreningens medlemmer er berettiget til at give møde og tale på foreningens generalforsamling, deltage i stående eller nedsatte arbejdsudvalg samt modtage foreningens ydelser på de vilkår, der fastsættes for medlemmer.
  Stk. 2 Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, foreningens ordensregler, leve op til dens formålsbestemmelse og er bundet af alle beslutninger, der lovligt er vedtaget af foreningens generalforsamling og/eller bestyrelse.

  § 8 Generalforsamling
  Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed., og beslutninger træffes ved alm. Stemmeflerhed.
  Stk. 2 Ordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
  Stk. 3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar måned.
  Stk. 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
  4. Vedtagelse af revideret årsregnskab for foregående kalenderår
  5. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede budget for det løbende regnskabsår
  6. Vedtagelse af det af bestyrelsen foreslåede medlemskontingent
  7. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af bilagskontrollanter
  10. Eventuelt
  Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes skriftligt.
  Stk. 7 Referat fra enhver generalforsamling underskrives af dirigenten og kopi af referatet gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

  § 9 Ekstraordinær generalforsamling
  Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel.
  Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når det skriftligt motiveret begæres over for bestyrelsen af mindst 20 af foreningens medlemmer.
  Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker dette.
  Stk. 4 En ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter den dag, da skriftlig motiveret begæring, jf. § 11, Stk. 2, er modtaget af bestyrelsen.

  § 10 Bestyrelse og valg
  Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 7 medlemmer herunder Formand og kasserer.
  Stk. 2 Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmerne vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
  Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær mv.
  Stk. 4 Valgbar til bestyrelsen og dennes suppleanter er foreningens medlemmer.
  Stk. 5 På den ordinære generalforsamling og i overensstemmelse med ovenstående vælges en 1. og en 2. suppleant for et år ad gangen. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem har varigt forfald.
  Stk. 6 I tilfælde af, at en ledig bestyrelsespost ikke kan besættes af en suppleant og bestyrelsesantallet kommer under 7, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på besættelse af den ledige bestyrelsespost.
  Det indtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode ophører med udløbet af det fratrådte bestyrelsesmedlems ordinære valgperiode.
  Stk. 7 Bestyrelsen kan til enhver tid ved en ekstraordinær generalforsamling afsættes med simpelt flertal.
  Stk. 8 Der vælges hvert år 2 bilagskontrollanter.

  § 11 Bestyrelsens arbejde
  Stk. 1 Bestyrelsens møder ledes af formanden og indkaldes så ofte, som denne finder det påkrævet, eller efter motiveret ønske fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.
  Bestyrelsesmøde afholdes i sådanne tilfælde senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig anmodning herom.
  Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er til stede.
  Stk. 3 Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
  Stk. 4 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.
  Stk. 5 Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige, at der oprettes et website for foreningen og så vidt muligt anvende elektronisk kommunikation.

  § 12 Tegning og hæftelse
  Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden og/eller bestyrelsen.
  Stk. 2 For sine forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

  § 13 Regnskab og revision
  Stk. 1 Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.
  Stk. 2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
  Stk. 3 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af bilagskontrollanterne valgt blandt foreningens medlemmer uden for bestyrelsen.
  Stk. 4 De af generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

  § 14 Vedtægtsændringer
  Stk. 1 Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af de tilstedeværendes stemmer er for ændringen.

  § 15 Opløsning
  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til vedtagelse af forslaget kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  § 16 Tvistigheder
  Stk. 1 I alle spørgsmål, herunder retstvister om anvendelse af og fortolkning af disse vedtægter, finder dansk ret anvendelse.
  Stk. 2 Alle tvister vedrørende disse vedtægter skal afgøres ved danske domstole.

  §.17 Æresmedlemmer
  Medlemmer, der har udført et usædvanligt stort arbejde og været værdige repræsentanter for klubben, kan udnævnes til æresmedlemmer.
  Forslag herom, med begrundelse kan indsendes til forelæggelse på generalforsamlingen.
  æ†resmedlemmer er kontingentfrie.

  §18 Afholdelse af turneringer
  Et af klubbens formål er at afholde offentlige pokerturneringer hvor alle der er over 18 år kan deltage. Turneringer afholdt af klubben, kan kun ske såfremt de overholder gældende lovgivning fuldt ud.

  Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 7. januar 2006 med rettelser på generalforsamlingen den 4. marts 2010.

Reglerne er gældende for alt spil i klubben.

 

 • Turneringslederen forbeholder sig retten til at træffe afgørelser, som denne finder mest fair i en given situation også selvom dette er imod de skrevne regler.
 • Turneringslederens beslutning er endegyldig og IKKE til diskussion.
 • Turneringslederen afgøre hvornår en turnering starter, slutter og holder pauser foruden de normale pauser.
 • Turneringslederen har retten til at afvise spillere før og under turneringer.
 • En spillers jetoner SKAL ALTID være synlige på bordet og de jetoner med højst værdi må IKKE dækkes af genstande, hænder eller andre jetoner.
 • En spillers pocketcards SKAL ALTID være synlige på bordet og må ikke dækkes af genstande eller hænderne.
 • En spillers hånd/pocketcards er folded/død når:
 • En spiller folder eller annoncere dette.
 • En spillers kort kommer i kontakt med en anden spillers kort, smides over betting linien eller kommer i kontakt med muckbunken.
 • Der bliver kaldt time på en spiller og denne ikke handler inden for den gældene tidsfrist.
 • Når en spillers hånd eller dele heraf vises inden showdown til en anden spiller eller tilskuer.
 • En spiller kan til en hver tid forlade sin plads midt i spillet, dog ikke længere end 30 minutter, med mindre andet er aftalt med turneringslederen. Når en spiller forlader sin plads gælder følgende regler:
 • Spilleren jetoner skal altid forblive på bordet, med mindre denne skifter plads/bord.
 • Spilleren tildeles kort, men ALLE hænder foldes.
 • Spilleren skal sidde ved bordet når det sidste kort gives, hvis denne skal deltage i hånden.
 • Spilleren betaler blinds på lige fod med resten af spillerne i turneringen.
 • Når den gældende spiller skal give kort er det spilleren der sidder til højre, der skal give kort for den gældende person.
 • Efter 30 minutters fravær, meddeles dette til turneringslederen. Spilleren jetoner vil herefter blive ligeligt delt mellem de resterende spillere ved det gældende bord, evt. overskydende jetoner udgår af turneringen. Spilleren bliver herefter udmeldt til en tilfældig hitman.
 • Som dealer gælder følgende regler:
 • Spilleren til højre for dealeren altid tage af bunken inden der gives kort.
 • Hvis en spiller på en eller anden måde ser en modstanders kort, samles alle kort sammen og der er omblanding.
 • Hvis en af de 2 pocketcards bliver delt ud med billedsiden opad eller hvis en spiller eller flere spillere bliver tildelt mere eller mindre end 2 pocketcards samles alle kort sammen og der er omblanding.
 • Hvis floppet vendes for tidligt, indeholder mere end 3 kort eller hvis dealeren glemmer at at brænde et kort inden floppet, samles floppet sammen og blandes ind i bunken og der gives et nyt flop.
 • Hvis turn eller river indeholder mere end 1 kort, vendes fortidligt eller dealeren glemmer at brænde et kort, samles turn eller river sammen og blandes i bunken og nyt turn eller river gives.
 • Dealeren samler spillernes jetoner ind i puljen efter hver endt tur.
 • Følgende regler er gældende ved fold calling, betting og raising:
 • Et fold, call, bet eller raise skal altid annonceres verbalt, inden handlingen udføres, dog kan man folde ved at smide sine kort over betting-linie uden af sige noget.
 • Det verbalt annoncerede er bindende.
 • Annoncere en spiller et lavere raise end det tilladte, skal der raises med et minimums raise, 2 gange bigblind.
 • String-betting/raising ( dvs først calle, for derefter at raise i samme tur ) er ikke tilladt.
 • Det er IKKE tilladt at splashe potten. ( dvs at kaste sine jetoner ind i puljen midt på bordet ) dette gælder både ved calling og betting. Ens call eller bet skal placeres på bettinglinien foran en selv.
 • Hvis man placere en jeton der er højere end de aktuelle blinds eller bets uden verbalt at sige noget, tæller dette automatisk som et call.
 • Alle bets der ikke er all-in , skal være minimum det foregående bet i samme budrunde, dog altid minimum big blind, hvis der placeres flere jetoner i potten end der er raised, uden verbalt at have annonceret andet, tælles dette automatisk som et call.
 • Hvis en spillers ikke svare til et complete raise, svare dette til et call, medmindre potten efterfølgende er blevet yderligere raised.
 • Hvis en spiller annocere før det er spillerens tur, kan denne spiller kun checke, calle eller folde i den gældende budrunde.
 • Følgende regler er gældende ved showdown:
 • For at vinde en pot eller en del af en pot , skal begge kort vises med billedsiden opad, hvis en spiller kun viser det ene kort selvom dette skulle være nok til at vinde og derefter folder, tælles dette som en fold.
 • Det er altid spilleren som kan fremvise de 5 bedste kort som vinder den gældene hånd.
 • Hvis alle spillere checker eller er all in i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sin hånd. Hvis der er blevet raised i den endelige budrunde, er det spilleren som handlede først der først viser sine kort. Hvis der er en sidepot, viser spillerne som kun er involveret i denne deres kort før spilleren/spillerne der er i main potten.
 • Ved split pots går jetoner der ikke kan deles ligeligt mellem spillere til den spiller der er først efter dealeren, man går venstre om.
 • Show one, show all, hvis en spiller viser en eller flere af sine kort efter endt runde vises de gældende kort til alle ved bordet.
 • I tilfælde af at flere spillere bliver slået ud i sammen hånd, er det spillerens chipstack der afgøre placeringen.
 • Følgende regler er generelle for spillet:
 • I heads-up er det dealeren der er small blinds.
 • Spillere der flyttes i multitable turneringer, kan deales ind i alle positioner undtagen dealer pladsen og small blind.
 • Det er ikke tilladt at bære jetoner i lommerne, de skal ALTID bæres synligt.
 • Det er almindelig poker etik ikke at ”reade” en anden spiller hånd og fortælle om det midt i hånden, hvad enten du er med i hånden eller ej.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører€ indholdet af sin egen hånd i en multiway pot.
 • Det er almindelig poker etik at man ikke afslører€ indholdet af sin egen hånd folded, hverken ved kropssprog eller verbalt, dette er specielt mens hånden stadig spilles, men også efterfølgende.
 • Det er ikke tilladt at fiske folded hånder eller burncards op af muck bunken, hverken ens egne eller andres.
 • Det er ikke tilladt af spille en anden spillers jetoner.
 • Hvis det opdages at der er to identiske kort, byttes bunken ud og hånden spilles om.
 • Hvis det opdages at kortne er mærket, spilles hånden om og bunken byttes ud

INFO: DETTE REGELSÆT ER VED AT BLIVE OPDATERET!!

Spørgsmål

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix. His quaeque patrioque philosophia ut, cu has facete everti inimicus. Ne mei dissentiet eloquentiam contentiones, et quot delenit torquatos usu. Alii omittam assentior eam ad. Populo invidunt invenire per an.

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix. His quaeque patrioque philosophia ut, cu has facete everti inimicus. Ne mei dissentiet eloquentiam contentiones, et quot delenit torquatos usu. Alii omittam assentior eam ad. Populo invidunt invenire per an.

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix. His quaeque patrioque philosophia ut, cu has facete everti inimicus. Ne mei dissentiet eloquentiam contentiones, et quot delenit torquatos usu. Alii omittam assentior eam ad. Populo invidunt invenire per an.

Lorem ipsum dolor sit amet, dolor tollit eum et, id nobis argumentum vix. His quaeque patrioque philosophia ut, cu has facete everti inimicus. Ne mei dissentiet eloquentiam contentiones, et quot delenit torquatos usu. Alii omittam assentior eam ad. Populo invidunt invenire per an.